Centrum sportu musí splnit základní podmínku Asociace a to je souhlas vedení školy se zřízením centra sportu při daném školském zařízení, souhlas zřizovatele školy,  být členem AŠSK ČR nejméně 3 roky a možnost získání podpory ze strany partnerů. Bez souhlasu a podpory vedení školy (školského zařízení) a zřizovatele nelze  projekt realizovat. Kluby musí mít zabezpečeny personální podmínky pro uskutečňování pravidelné pohybové činnosti a sportovní vybavenost musí korespondovat s vyvíjenou sportovní činností.

Centra sportu jsou Asociací finančně podporována po období 3 let z Veřejně prospěšných programů MŠMT. Předpokladem je, že finanční prostředky na činnost centra sportu jsou sdružovány (AŠSK ČR, okres, kraj, sponzoři, členské příspěvky účastníků projektu).

Povinností vedení centra sportu je každoročně zaslat na sekretariát AŠSK ČR „Aktualizaci údajů centra sportu“ pro daný školní rok a dodržovat Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu AŠSK ČR, který je platný od 26. 6. 2013.

Žadatelé, školní sportovní kluby registrované v AŠSK ČR nejméně 3 roky, mohou zasílat přihlášky do projektu Centra sportu od ledna do 5. června příslušného kalendářního roku. Do projektu musí být zapojeny nejméně 2 školy ze spádové oblasti.. Pokud centra sportu bez finanční podpory vyvíjí činnost nejméně  5 let  a jsou nadále schopny nabízet okolním školám sportovní vyžití, mohou opětovně o finanční podporu zažádat.  Výkonný výbor AŠSK ČR ustanoví školní sportovní kluby do projektu Centra sportu na základě doporučení Komise centra sportu  tak, aby  mohla být Asociací finančně podporována od začátku školního roku. Výši dotace schvaluje Výkonný výbor AŠSK ČR podle aktuálních rozpočtových možností Asociace.PŘIHLÁŠKA 

školního sportovního klubu AŠSK do projektu Centra sportu

Pravidla pro zapojení školních sportovních klubů AŠSK do projektu Center sportu

platné od školního roku 2015/2016

Školní sportovní klub (ŠSK) při základní nebo střední škole, který podá přihlášku do projektu Center sportu AŠSK nabízí žákům školy, případně žákům ze  spádových škol  pravidelný pohyb v rámci vypsaných sportovních kroužků, na základě týdenního rozvrhu, který ŠSK schvaluje  a zveřejňuje na webových stránkách školy.

Přihláška ŠSK do projektu Center sportu AŠSK musí obsahovat souhlas vedení školy se zapojením ŠSK do projektu. Doporučujeme uzavřít smlouvu o spolupráci ŠSK a vedení školy. Bez souhlasu a podpory vedení školy nelze  projekt realizovat. Součástí přihlášky musí být vyjádření zřizovatele školy.

Školní sportovní klub musí  být členem AŠSK nejméně 3 roky.ŠSK  musí mít personální podmínky pro uskutečňování pravidelné pohybové činnosti a přiměřené sportovní zázemí. Žádost musí být potvrzena příslušnou okresní radou AŠSK.

Žadatelé, školní sportovní kluby, které jsou registrovány v AŠSK  nejméně 3 roky, mohou podávat přihlášky do projektu Centra sportu od ledna do 5. června příslušného kalendářního roku. Pokud se budou do projektu Centra sportu hlásit žáci škol ze spádové oblasti, bude komise Center sportu tuto   skutečnost zohledňovat v hodnocení podaných přihlášek. Předpokladem pro zapojení do projektu je  schopnost výboru ŠSK získat finanční podporu z dalších zdrojů (granty, sponzoři, příspěvek školy, SRPDŠ, zřizovatel, školské zařízení). Zapojení žáků z okolních škol již není podmínkou při podání přihlášky do projektu.

Pokud školní sportovní klub byl již zařazen do projektu Centra sportu a nadále vyvíjí pravidelnou sportovní činnost bez finanční podpory nejméně  5 let a tuto činnost dokládá předáním „Aktualizace údajů pro školní rok ..“  na sekretariát AŠSK, může se do projektu Center sportu opětovně přihlásit.

Výkonný výbor AŠSK rozhoduje o zapojení ŠSK do projektu na základě doporučení Komise CS a schvaluje výši dotace na kalendářní rok podle aktuálních rozpočtových možností AŠSK.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŽADATELE

 

1.  Název a adresa školy, IČ (podle zřizovací listiny), kde školní sportovní klub vyvíjí pravidelnou sportovní činnost:

2.  Registrační číslo školního sportovního klubu AŠSK (příklad: JIM 678 15, osm znaků = zkratka kraje + přidělená pořadová čísla):

3.  ŠSK je členem AŠSK od r. ……………….

4.  Jméno osoby odpovědné za činnost ŠSK

telefon škola

e-mail (tiskacím písmem)

mb:

5.  Počet žáků kmenové školy, při které působí ŠSK, který žádá o zařazení do projektu Centra sportu:

6.  Počet členů školního sportovního klubu, který žádá o zapojení do projektu CS:

 

 

7.  Předpokládaný počet žáků ze spádových škol, kteří se chtějí zapojit do činnosti ŠSK zařazeného do projektu Centra sportu CS:

8.  Do činnosti ŠSK zařazeného do projektu Centra sportu budou zapojeny školy ze spádových oblastí – název a adresa školy:

Pozn.: Písemný souhlas ředitelů škol ze spádových oblastí k účasti žáků do projektu Centra sportu

a/

b/

B. SPORTOVNÍ ČINNOST ŠSK

1. Sportovní aktivity pěstované v rámci školního sportovního klubu ve školním roce, v kterém žádost podáváte. V příloze doložte týdenní rozvrh sportovních aktivit ŠSK. 

2. Personální zabezpečení ŠSK : Učitelé, dobrovolní trenéři, rodiče, jejich sportovní zaměření:

3. ŠSK zařazený do projektu Centra sportu bude pěstovat tyto sporty a pohybové činnosti –

výčet kroužků:

4.  Sportoviště, na kterých bude probíhat činnost Centra sportu (žadatelé uvedou přehled sportovišť):

V příloze doložte fotodokumentaci sportovišť.

5. Účast ŠSK/CS na sportovní činnosti, pořádané příslušnou okresní/krajskou    radou AŠSK ČR

v posledních 2 letech:

6.Byl váš ŠSK v posledních 2 letech pořadatelem/spolupořadatelem sportovních akcí AŠSK ČR (okresní, krajská kola, republikové finále,  Hry III. tisíciletí…)

Okresní rada souhlasí s uvedenými skutečnostmi v bodu B/5, 6

Bez potvrzení OR nebude žádost zařazena k projednávání Komise centra sportu podpis předsedy příslušné OR, datum: 

C. Finanční rozpočet ŠSK zařazeného do projektu

Centra SPORTU

 (sestaví výbor školního sportovního klubu)

Plánované příjmy

 

  1. Klubové příspěvky (jejich celková výše - předpoklad):

 

minimální částka 100,-/osoba/rok x počet členů ŠSK zařazených do projektu Centra sportu

(tzn. počet žáků ŠSK kmenové školy + žáci, kteří budou v evidenci Centra sportu ze spádových škol)

  1. Vlastní příjmy celkem – specifikujte:

(granty, sponzoři, příspěvek školy, SRPDŠ, zřizovatel, školské zařízení):

  1. Dotace AŠSK ČR

 

Celkem příjmy bod 1 a 2. :

Plánované výdaje

 

Závazné členění státních dotací:

  • 70% - 100% nákup sportovního materiálu trvalé hodnoty nejméně 1 rok
  • až 30% odměny vedoucím kroužků,
  • až 30% nájmy sportovišť

 

Sportovní materiál (dotace + vlastní): příklad 70% dotace + 50% vlastní

Odměny vedoucím kroužků (dotace + klubové příspěvky)

Nájmy pro činnost CS (dotace + vlastní):

Jiné (vypište):

 

 

D. VYJÁDŘENÍ PARTNERů

 

1.  Ředitel/ka školy stvrzuje svým podpisem, že souhlasí, aby školní sportovní klub pracující na škole byl zařazen do projektu Centra sportu, kde se sportovní činnosti účastní žáci kmenové školy a žáci z ostatních škol (viz A/8)  - bez souhlasu vedení školy není možno žádat o zřízení Centra sportu.

AŠSK nenese odpovědnost za škodu na zdraví či majetku svých členů při sportovních a pohybových aktivitách. Tím není dotčena odpovědnost školy či školského zařízení za žáky, kteří se  účastní sportovních či pohybových činností realizovaných AŠSK.

 

Jméno, příjmení, funkce, razítko, datum:

 

Činnost ŠSK zařazeného do projektu Centra sportu budeme podporovat v oblasti:

 

2.  Zřizovatel školy bere na vědomí, že při výše uvedené škole bude školní sportovní klub Asociace školních sportovních klubů ČR zařazen do projektu Centra sportu.:

 

Jméno, příjmení, funkce, razítko, datum:

Činnost ŠSK zařazeného do projektu Centra sportu budeme podporovat v oblasti:

 

3. Ředitel spádové školy, souhlasí s účastí svých žáků na sportovních aktivitách ŠSK, zařazeným do projektu Centra sportu. 

AŠSK nenese odpovědnost za škodu na zdraví či majetku svých členů při sportovních a pohybových aktivitách. Tím není dotčena odpovědnost školy či školského zařízení za žáky, kteří se účastní sportovních či pohybových činností realizovaných AŠSK.

 

Název školy, jméno, příjmení, ředitele školy, datum podpisu:

3/1

3/2

 

Okresní rada AŠSK ČR …………………………………………… 

1.     souhlasí se zapojením školního sportovního klubu reg. č.  …………………………  do projektu Centra sportu,

2.    potvrzuje, že vyvíjená činnost ŠSK, který se hlásí do projektu je prováděna pravidelně, bez důrazu na výkonnost, s možností zařazení žáků i méně talentovaných,

3.    přebírá garanci a odpovědnost za jeho činnost a čerpání státních dotací ve vztahu k Výkonnému výboru AŠSK, 

4.  souhlasí s  výběrem a účtováním klubových příspěvků členů ŠSK zařazeného do projektu CS pokud ŠSK organizační jednotka nenabyla právní osobnosti pobočného spolku,

 

5.    nesouhlasí s  výběrem a účtováním klubových příspěvků členů ŠSK zařazeného do projektu CS a doporučuje ŠSK požádat Výkonný výbor AŠSK o registraci právní osobnosti pobočného spolku zápisem do spolkového rejstříku prostřednictvím sekretariátu AŠSK, pokud výběr nebude probíhat přes školu

 

Nehodící se škrtněte

 

 

Předseda OR………………………………………………, razítko,

 

datum:

 

podpis:

 

Jméno osoby odpovědné za činnost ŠSK:

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s Vnitřním předpisem  č. III. /verze-01-2015 „Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu „  a  beru na vědomí, že  pro činnost ŠSK je předpis závazný .

OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018