HRY TŘETÍHO TISÍCILETÍ AŠSK ČR

 

Přípravu a průběh projektu HER řídí a koordinuje Organizační výbor Her 3. tisíciletí.

 

Zásadním principem Her 3. tisíciletí AŠSK ČR (dále jen HRY) je provádění vlastní sportovní a tělovýchovné činnosti. Konkrétní obsah HER vyhlašuje pořadatel (příslušná okresní nebo krajská rada AŠSK ČR). Nejde tedy o porovnávání výkonnosti družstev (jednotlivců) jednotlivých škol nebo občanských sdružení v dané soutěži, ale o soutěžení družstev, náhodně vytvořených až v místě konání HER. Přesný průběh jednotlivých akcí je stanoven propozicemi.

 

Pro pořádání HER preferujeme princip setkání ŠSK, pokud možno v zařízeních mimo městské aglomerace (ideální jsou rekreační zařízení a tábory v přírodě). K tomu lze stanovit příslušný počet účastníků i jednotlivých soutěží, přičemž doporučujeme, aby se soutěže konaly minimálně ve třech druzích sportu (disciplínách) a současně alespoň ve dvou druzích sportů z 1. skupiny, které mohou být doplněny o libovolný počet sportů ze skupiny 2.

 

Pořadatelem HER je příslušná okresní nebo krajská rada AŠSK ČR, účastníky jsou žáci a studenti základních nebo středních škol ČR, nezbytný pedagogický doprovod, rozhodčí a další osoby, které zabezpečují průběh akce. HRY připravuje a řídí příslušný Organizační výbor her 3. tisíciletí, který jmenuje příslušná okresní nebo krajská rada a jehož složení je uvedeno v propozicích, včetně kontaktních adres pro zaslání přihlášek účastníků.

Dotace na HRY jsou přidělovány na základě přihlášek, zaslaných Organizačnímu výboru HER AŠSK ČR do 28. 2. příslušného kalendářního roku na adresu sekretariátu AŠSK ČR.

O výši dotace rozhoduje, na návrh Organizačního výboru HER, VV AŠSK ČR.

 

 

Základní pravidla

 

 

Sporty:

1. skupina základních sportů: gymnastika, atletika (čtyřboj pro ZŠ i SŠ + štafeta přátelství, trojboj pro 1. stupeň ZŠ), plavání, basketbal, volejbal, malý fotbal

2. skupina ostatních sportů: podle podmínek a tradic v místě pořadatele - např.: vybíjená, přehazovaná, florbal, streetball, korfbal, ringo, šplh, turistika, orientační běh, střelba, hry v přírodě, lezení na umělé stěně apod.

 

Účastníci:

Přihlášení zájemci o start (popřípadě nominovaní, vybraní účastníci) se sjedou na určené místo, které může (ale nemusí) být pro všechny sporty stejné.

Systém soutěžení:

Organizátor příslušné soutěže rozdělí jednotlivé přihlášené účastníky podle aktuálního počtu do družstev a takto vzniklá družstva se utkají v soutěži nebo splní podmínky dané propozicemi pro danou soutěž.

 

Počty členů družstva:

Podle propozic vydaných pořadatelem, ve kterých je třeba upřesnit i průběh jednotlivých soutěží pro každou akci Her 3.tisíciletí AŠSK ČR (lze využít propozic jednotlivých sportů uveřejněných v materiálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR.

 

Kategorie:

Základní školy (do 15 let), střední školy (16-19 let), vždy dívky a chlapci.

 

Počet účastníků:

Je dán podmínkami pořadatele v okresech a krajích a je stanoven propozicemi, které pořadatel zasílá na vědomí všem podřízeným ŠSK nebo přímo školám.

 

Pořadatel her:

- je vybrán na základě přihlášky zaslané Organizačnímu výboru HER AŠSK ČR do 28.února příslušného kalendářního roku na adresu sekretariátu AŠSK ČR

- zpracovává propozice HER

- zpracovává rozpočet akce pro příslušnou radu AŠSK ČR

- zprostředkovává případné ubytování a stravování pro účastníky

- hradí náklady za pronájmy, služby, rozhodčí, technické zabezpečení a OON v rámci schváleného rozpočtu

- připravuje soupisky družstev pro jednotlivé sporty na základě došlých přihlášek

- zpracovává časový program HER a organizačně-pedagogická opatření

 

Účastníci her:

- zasílají přihlášku na HRY ve stanoveném termínu

- hradí startovné (jeho výši určuje pořadatel)

- hradí si dopravu, ubytování, stravování, pojištění, případně další náklady vypsané pořadatelem

 

Doporučený rámcový program sportovní akce

 

1. DEN příjezd účastníků (cca do 16.00)

prezence

technická porada (losování do družstev, upřesnění hracího plánu, organizace jednotlivých soutěží, ubytování apod.)

ukázky netradičních sportů nebo tréninkové jednotky vedené známým trenérem

  

2. DEN slavnostní zahájení her

1. blok soutěží

besedy s aktivními sportovci (dle možnosti)

2. blok soutěží

společenský večer, zábavný pořad, tělovýchovná a sportovní vystoupení, kulturní program

  

3. DEN 3. blok soutěží

slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků, předání cen

odjezd účastníků (kolem 14.00 hodin)

   Doporučený rámcový program HTT AŠSK ČR

 

DEN

OBSAH

Poznámky

1. DEN

-      příjezd účastníků ( cca do 16.00)

-      prezence

-      technická porada (losování do družstev, upřesnění hracího plánu, organizace jedn. soutěží, ubytování apod.)

ukázky netradičních sportů nebo tréninkové jednotky vedené známým trenérem

 

2. DEN

-      slavnostní zahájení her

-      1. blok soutěží

-      besedy s aktivními sportovci (dle možnosti)

-      2. blok soutěží

společenský večer, zábavný pořad, tělovýchovná a sportovní vystoupení, kulturní program

 

3. DEN

-      3. blok soutěží

-      slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků, předání cen

     odjezd účastníků (kolem 14.00)

 

 

PŘEDBĚŽNÉ PROPOZICE (jsou součástí přihlášky)

 

Pořadatel:

přesný název pořadatele;

adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce;

další kontakt: telefon, fax, e-mail, www;

Kontaktní osoba:

jméno, příjmení, titul: adresa: ulice, číslo domu, PSČ, název obce; další kontakt: telefon, fax, e-mail, http;

Termín:

ve dnech: datum: den, měsíc, rok

Místo konání:

druh zařízení: škola, DDM, dětský tábor, stadion, apod.

adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce;

Kategorie:

rozsah  kategorie(í), podle manuálu

Zařazené soutěže (disciplíny)

počet soutěží, pravidla účasti, případně časový sled

Financování:

celkem za ubytování a stravování za osobu a pobyt 

Ubytování:

název ubytovacího zařízení, adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce, způsob ubytování:

Stravování:

místo, kolikrát za den, způsob stravování:

Doprava:

způsob dopravy, možnosti a podíl pořadatele

Počty účastníků:

celkem soutěžících družstev

počet zúčastněných škol

Pojištění:

kemp je určen pro žáky, kteří nejsou osvobozeni od TV a nemají III. nebo IV. třídu zdravotní klasifikace

Informace pro ostatní:

jakým způsobem informovat účastníky, termíny odeslání nabídek, způsob výběru žáků z ostatních škol apod.

Zpracoval:                     Dne:

OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 30.09.2018
Krajská rada:
Do krajské rady přibyly nové dokumenty... 18.08.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 20.07.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 05.06.2018
OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 07.05.2018