O DALŠÍ EXISTENCI TOHOTO PROGRAMU NENÍ DOSUD ROZHODNUTO!!!

                            

HRY TŘETÍHO TISÍCILETÍ AŠSK ČR

 

Přípravu a průběh projektu HER řídí a koordinuje Organizační výbor Her 3. tisíciletí.

 

Zásadním principem Her 3. tisíciletí AŠSK ČR (dále jen HRY) je provádění vlastní sportovní a tělovýchovné činnosti. Konkrétní obsah HER vyhlašuje pořadatel (příslušná okresní nebo krajská rada AŠSK ČR). Nejde tedy o porovnávání výkonnosti družstev (jednotlivců) jednotlivých škol nebo občanských sdružení v dané soutěži, ale o soutěžení družstev, náhodně vytvořených až v místě konání HER. Přesný průběh jednotlivých akcí je stanoven propozicemi.

 

Pro pořádání HER preferujeme princip setkání ŠSK, pokud možno v zařízeních mimo městské aglomerace (ideální jsou rekreační zařízení a tábory v přírodě). K tomu lze stanovit příslušný počet účastníků i jednotlivých soutěží, přičemž doporučujeme, aby se soutěže konaly minimálně ve třech druzích sportu (disciplínách) a současně alespoň ve dvou druzích sportů z 1. skupiny, které mohou být doplněny o libovolný počet sportů ze skupiny 2.

 

Pořadatelem HER je příslušná okresní nebo krajská rada AŠSK ČR, účastníky jsou žáci a studenti základních nebo středních škol ČR, nezbytný pedagogický doprovod, rozhodčí a další osoby, které zabezpečují průběh akce. HRY připravuje a řídí příslušný Organizační výbor her 3. tisíciletí, který jmenuje příslušná okresní nebo krajská rada a jehož složení je uvedeno v propozicích, včetně kontaktních adres pro zaslání přihlášek účastníků.

Dotace na HRY jsou přidělovány na základě přihlášek, zaslaných Organizačnímu výboru HER AŠSK ČR do 28. 2. příslušného kalendářního roku na adresu sekretariátu AŠSK ČR.

O výši dotace rozhoduje, na návrh Organizačního výboru HER, VV AŠSK ČR.

 

 

Základní pravidla

 

 

Sporty:

1. skupina základních sportů: gymnastika, atletika (čtyřboj pro ZŠ i SŠ + štafeta přátelství, trojboj pro 1. stupeň ZŠ), plavání, basketbal, volejbal, malý fotbal

2. skupina ostatních sportů: podle podmínek a tradic v místě pořadatele - např.: vybíjená, přehazovaná, florbal, streetball, korfbal, ringo, šplh, turistika, orientační běh, střelba, hry v přírodě, lezení na umělé stěně apod.

 

Účastníci:

Přihlášení zájemci o start (popřípadě nominovaní, vybraní účastníci) se sjedou na určené místo, které může (ale nemusí) být pro všechny sporty stejné.

Systém soutěžení:

Organizátor příslušné soutěže rozdělí jednotlivé přihlášené účastníky podle aktuálního počtu do družstev a takto vzniklá družstva se utkají v soutěži nebo splní podmínky dané propozicemi pro danou soutěž.

 

Počty členů družstva:

Podle propozic vydaných pořadatelem, ve kterých je třeba upřesnit i průběh jednotlivých soutěží pro každou akci Her 3.tisíciletí AŠSK ČR (lze využít propozic jednotlivých sportů uveřejněných v materiálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR.

 

Kategorie:

Základní školy (do 15 let), střední školy (16-19 let), vždy dívky a chlapci.

 

Počet účastníků:

Je dán podmínkami pořadatele v okresech a krajích a je stanoven propozicemi, které pořadatel zasílá na vědomí všem podřízeným ŠSK nebo přímo školám.

 

Pořadatel her:

- je vybrán na základě přihlášky zaslané Organizačnímu výboru HER AŠSK ČR do 28.února příslušného kalendářního roku na adresu sekretariátu AŠSK ČR

- zpracovává propozice HER

- zpracovává rozpočet akce pro příslušnou radu AŠSK ČR

- zprostředkovává případné ubytování a stravování pro účastníky

- hradí náklady za pronájmy, služby, rozhodčí, technické zabezpečení a OON v rámci schváleného rozpočtu

- připravuje soupisky družstev pro jednotlivé sporty na základě došlých přihlášek

- zpracovává časový program HER a organizačně-pedagogická opatření

 

Účastníci her:

- zasílají přihlášku na HRY ve stanoveném termínu

- hradí startovné (jeho výši určuje pořadatel)

- hradí si dopravu, ubytování, stravování, pojištění, případně další náklady vypsané pořadatelem

 

Doporučený rámcový program sportovní akce

 

1. DEN příjezd účastníků (cca do 16.00)

prezence

technická porada (losování do družstev, upřesnění hracího plánu, organizace jednotlivých soutěží, ubytování apod.)

ukázky netradičních sportů nebo tréninkové jednotky vedené známým trenérem

  

2. DEN slavnostní zahájení her

1. blok soutěží

besedy s aktivními sportovci (dle možnosti)

2. blok soutěží

společenský večer, zábavný pořad, tělovýchovná a sportovní vystoupení, kulturní program

  

3. DEN 3. blok soutěží

slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků, předání cen

odjezd účastníků (kolem 14.00 hodin)

  

 

 

 

 

Přihláška  Pořadatele

Hry třetího tisíciletí AŠSK ČR:

 

 

Kraj

 

 

 

Termín

Konání

 

 

Místo konání

 

 

Název pořadatele

Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

 

 

 

Kontaktní osoba

Adresa (ulice, psč, obec)

Telefon, e-mail

 

 

 

 

 

         

 

 

Razítko a podpis rady AŠSK:

 

 

V  ______________________ dne:  __________

 

 

 

             

                            registrační číslo klubu AŠSK ČR

 

Odešlete na adresu: Sekretariát AŠSK ČR,  J. Martího 31, 162 52  Praha 6

Tel.:  220 172 145 , Fax : 242 454 723, E-mail: sekretariat@assk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučený rámcový program HTT AŠSK ČR

 

DEN

OBSAH

Poznámky

1. DEN

-      příjezd účastníků ( cca do 16.00)

-      prezence

-      technická porada (losování do družstev, upřesnění hracího plánu, organizace jedn. soutěží, ubytování apod.)

ukázky netradičních sportů nebo tréninkové jednotky vedené známým trenérem

 

2. DEN

-      slavnostní zahájení her

-      1. blok soutěží

-      besedy s aktivními sportovci (dle možnosti)

-      2. blok soutěží

společenský večer, zábavný pořad, tělovýchovná a sportovní vystoupení, kulturní program

 

3. DEN

-      3. blok soutěží

-      slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků, předání cen

     odjezd účastníků (kolem 14.00)

 

 

PŘEDBĚŽNÉ  PROPOZICE (jsou součástí přihlášky)

 

Pořadatel:

přesný název pořadatele;

adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce;

další kontakt: telefon, fax, e-mail, www;

Kontaktní osoba:

jméno, příjmení, titul:adresa: ulice, číslo domu, PSČ, název obce;další kontakt: telefon, fax, e-mail, http;

Termín:

ve dnech: datum: den, měsíc, rok

Místo konání:

druh zařízení: škola, DDM, dětský tábor, stadion, apod.

adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce;

Kategorie:

rozsah  kategorie(í) podle manuálu

Zařazené soutěže (disciplíny)

počet soutěží , pravidla účasti, případně časový sled

Financování:

celkem za ubytování a stravování za osobu a pobyt 

Ubytování:

název ubytovacího zařízení, adresa; ulice, číslo domu, PSČ, název obce, způsob ubytování:

Stravování:

místo,kolikrát za den, způsob stravování:

Doprava:

způsob dopravy, možnosti a podíl pořadatele

Počty účastníků:

celkem soutěžících družstev

počet zúčastněných škol

Pojištění:

kemp je určen pro žáky, kteří nejsou osvobozeni od TV a nemají III. nebo IV. třídu zdravotní klasifikace

Informace pro ostatní:

jakým způsobem informovat účastníky,termíny odeslání nabídek, způsob výběru žáků z ostatních škol apod.

Zpracoval:                     Dne:

 

finanční rozpočet akce

Hry třetího tisíciletí AŠSK ČR

Kraj

Okres

 

 

Termín a místo konání

 

Název pořadatele

Adresa ( ulice, psč, obec), telefon, e-mail

 

 

Kontaktní osoba

Adresa (ulice, psč, obec)

Telefon, fax, e-mail

 

 

 

 

         

Předpokládaný počet:

účastníků   __________        z toho:   organizátorů:     _________ soutěžících:  __________

 

Předpokládané finanční náklady:

1.   pronájem sport. zařízení      _______________        celkem     _____________

 

2.   ubytování (osoba/den)          _______________        celkem     _____________

 

3.   stravování (osoba/den)         _______________        celkem     _____________

 

4.   rozhodčí (odměny,ošatné)    _______________        celkem     _____________

 

5. materiál                                    _______________      celkem   _____________

 

6. tisk,  propagace                        _______________      celkem   _____________

 

7.spoje, poštovné                          ______________        celkem    _____________

 

8. odměny (OON)                       _______________       celkem    _____________

 

9. CELKOVOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE          ________________Kč,-

 

10. Výše požadované dotace od AŠSK ČR                          ________________Kč,-

 

 

V______________________dne:__________

                   ....................................

                             registrační číslo  AŠSK ČR                                 razítko a podpis rady AŠSK ČR

 
Odešlete na adresu: Sekretariát AŠSK ČR,  J. Martího 31, 162 52  Praha 6

Tel.:  220 172 145 , Fax : 220 56 2 235, E-mail: assk@ftvs.cuni.cz

 

OR & KR
Do okresní a krajské rady přibyly nové dokumenty... 03.12.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 02.12.2018
Manuály
Do okresní rady přibyly nové manuály... 04.11.2018
OR & KR
Do okresní i krajské rady přibyly nové dokumenty... 04.11.2018
OKRESNÍ RADA:
Do okresní rady přibyly nové dokumenty... 23.10.2018